Algemene Voorwaarden | Copyright © | Disclaimer | Alle rechten voorbehouden

1. Begripsbepalingen
 • 1.1 La Normande: het vakantiehuis, of de eigenaar van het vakantiehuis of diens vertegenwoordiger die zijn vakantiehuis verhuurt.
 • 1.2 de huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in één gezelschap op zijn of haar naam La Normande huurt.
 • 1.3 De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de eigenaar en de huurder.
2. Aanbod, totstandkoming en inhoud huurovereenkomst
 • 2.1 Het aanbod van La Normande is vrijblijvend. Het aanbod van La Normande is geldig zolang La Normande daadwerkelijk beschikt over het vakantiehuis.
 • 2.2 De overeenkomst komt tot stand tussen de eigenaar en de huurder.
 • 2.3 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de reservering, door La Normande aan de huurder, bij eerste betaling.
 • 2.4 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze bevestiging. De huurder dient deze bevestiging goed te controleren. Indien deze onjuistheden bevat, dient huurder daarvan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bevestiging melding te maken bij La Normande.
 • 2.5 De in het aanbod van La Normande overige opgenomen (algemene) informatie maakt tevens deel uit van de overeenkomst.
3. Huursom en betaling
 • 3.1: De huursom is een bedrag inclusief bepaalde nevenkosten, zoals nader omschreven in de beschrijving van La Normande.
  Eventuele extra’s moeten ter plaatse worden betaald bij de eigenaar.
 • a)- Indien na het sluiten van de overeenkomst, heffingen c.q. belastingen wijzigen, is La Normande gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de huurder.
 • b)- Betaling van de huursom moet worden gedaan op het bankrekeningnummer dat La Normande aangeeft. 50% van het verschuldigde bedrag dient voldaan te worden binnen
  7 dagen na dagtekening van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 2; de restantbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode in het bezit te zijn van La Normande.
 • c)- Bij korte termijnboekingen, d.w.z boekingen binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dient het gehele verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen na
  dagtekening van de schriftelijke bevestiging overgemaakt te worden.
 • d)- Bij boekingen op de zeer korte termijn (korter dan 10 dagen voor aanvang van de huurperiode) dient de gehele huursom per spoedoverboeking (bijv. telefonisch via uw bank of d.m.v internetbankieren) overgemaakt te worden. Het bedrag dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van de huurperiode op onze rekening te staan. (zie voor meer informatie de pagina met meer informatie over betalen). 
 • 3.2 Bij uitblijven van tijdige betaling is La Normande gerechtigd om, na schriftelijke sommatie en ingebrekestelling, de huurovereenkomst namens de eigenaar te annuleren,
  in welk geval de annuleringskostenregeling van kracht is.
 • 3.3 De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele verschuldigde bedrag.
 • 3.4 Indien een huurder niet (tijdig) aan zijn verplichtingen voldoet, is hij over het verschuldigde een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan alsmede
  buitengerechtelijke incassokosten van 15% met een minimum van € 100,-.
 • 3.5 Indien de huurder na het tot stand komen van de overeenkomst, daarin wijzigingen wil aanbrengen, is La Normande gerechtigd om -indien zulke wijzigingen mogelijk zijn- daarvoor administratiekosten in rekening te brengen.
 • 3.6 Annulering door de huurder dient schriftelijk te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde
  boekingskosten annuleringskosten verschuldigd:
 • a). Bij annulering vanaf 6 weken of meer (42 dagen en meer van tevoren) voor de dag van aankomst: 40% van de reissom;
 • b). Bij annulering tussen 6 weken en 4 weken( van 41 dagen t/m 28 dagen) voor de dag van aankomst: 60% van de reissom;
 • c). Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken (van 27 dagen t/m 14 dagen) voor de dag van aankomst: 80% van de reissom;
 • d). Bij annulering tussen 2 weken en 1 week (van 13 dagen t/m 7 dagen) voor de dag van aankomst: 90%
 • e). Bij annulering tussen 1 week tot de dag van aankomst (vanaf de 6e dag t/m van aankomst): de volle reissom 100%
 • 3.7 De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.
  We raden de huurder dringend aan een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
4. Huurperiode / annulering
 • 4.1 De huurperiode heeft de looptijd die in de schriftelijke bevestiging wordt vermeld, en eindigt van rechtswege op de laatste dag.
 • 4.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur en op werkdagen. Een annulering die wordt
  gedaan op een zaterdag of zondag of op een in Nederland als zodanig geldende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende (Nederlandse) werkdag.
 • 4.3 Annulering binnen 7 werkdagen na de dag van boeking valt binnen het recht op terugtrekking en geschiedt altijd zonder kosten, tenzij het een korte termijnboeking betreft.
 • 4.4 In geval van annulering kan La Normande een annuleringskostenvergoeding vragen. Wij raden aan een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
5. Aansprakelijkheid huurder | Huisregels
 • 5.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers.
 • 5.2 Huurder is gedurende de huurperiode en verblijfperiode verantwoordelijk voor het huis en verplicht zich het huis netjes schoon te houden en zich aan de huisregels te houden.
 • 5.3 Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten.
 • 5.4 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op  de schriftelijke bevestiging. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.
6. Ontbinding van de overeenkomst
 • 6.1 Indien de eigenaar het gehuurde huis- accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is La Normande als eigenaar gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt dan zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.
 • 6.2 La Normande Petit-Hotel behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren indien er, naar de mening van Petit-Hotel La Normande, daar reden toe is zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of het aanbieden van een alternatief. De al voldane kosten zullen teruggestort worden.
7. Overige bepalingen
 • 7.1 In het geval dat bepalingen uit deze voorwaarden of delen daarvan niet rechtsgeldig (meer) zouden zijn of buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De getroffen bepaling(en) worden alsdan omgezet in vergelijkbare bepalingen die wel rechtsgeldig zijn.
 • 7.2 Door boeking- en reservering gaat klant- huurder automatisch hiermee akkoord met het sluiten van een overeenkomst met La Normande Petit-Hotel en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • 7.3 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is de Nederlandse rechter.
Bed and Breakfast Hoorn | Overnachten Noord-Holland Vakanties

NH | La

Normande

bed and breakfast hoorn_groepsaccommodatie hoorn
Kies taal »